0

Regulamin

Platforma Q

REGULAMIN
Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony sklepu www.kiu.co oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

I.   Informacje ogólne:

1. Właścicielem sklepu www.kiu.co oraz voque.pl jest firma Kiu Mariusz Całkiewicz (NIP 5422791736, REGON 200267949) z siedzibą w Białymstoku 15-399 Ul. Handlowa 7/14
2. Adres do korespondencji, zwrotów, gwarancji:
Sklep Kiu ul. Handlowa 7/14, 15-399 Białystok,  adres e-mail: sklep@voque.co, tel. 735 729 729.

II. Rejestracja i ochrona danych osobowych

Rejestrując się (logując się) na stronie www.kiu.co oraz voque.pl, klient zostanie poproszony o podanie swoich danych poprzez wypełnienie formularza. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, posiada też możliwość ich zmiany. Rejestrując się klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu jedynie na potrzeby realizacji składanych na nstyle.pl zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

III Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy firmy w terminie 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sklepu i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Za realizację zamówienia przyjmuję się nadanie przez firmę przesyłki towaru.
2. Klient zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia. W przypadku trudności z dostarczeniem korespondencji na wskazany przez klienta adres mailowy, korespondencja sprzedającego wysłana na mailowy adres zwrotny jest uważana za doręczoną klientowi.
3. W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających nie kompletne dane, nie zostaną one zrealizowane. O odmowie realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zamówienia zostanie przesłane wraz ze zwrotem otrzymanej od konsumenta sumy pieniężnej, na wskazane konto lub na konto, z którego dokonano przelewu.
4. Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-maila na adres sklep@voque.co nie później, niż do momentu wysłania towaru. Nie dotyczy to zamówień już wysłanych, zrealizowanych. Postanowienie nie narusza przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy od umów zawieranych na odległość.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i dotyczy towaru jednostkowego. Informacje o podanych cenach obowiązujące w chwili składania zamówienia, nie ulegają zmianie, jeżeli Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia.
6. Na życzenie klienta firma wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane niezbędne do wystawienia faktury.


IV. Realizacja zamówienia, wysyłka i zapłata


1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Firmy Sendit
2. Koszt przesyłki jest wyszczególniony w zamówieniu i dodany do całkowitej kwoty zamówienia.
3. Koszt przesyłki, o którym mowa w punkcie 2, dotyczy wysyłki zakupionego towaru na terenie Polski. W celu ustalenia kosztów dostawy poza terytorium Polski proszę kontaktować się pod adres email sklep@voque.co lub pod numerem telefonu +48 537 729 729 
4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany jako korespondencyjny w formularzu zamówienia.
5. Formą uregulowania należności jest przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego. Numer rachunku bankowego do może zostać przesłany na adres email Kupującego na jego prośbę, po uprzednim sprawdzeniu dostępności towaru i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
6. W przypadku przyjęcia zamówienia konsumenta, Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, jego przedmiot, ilość sztuk oraz wartość, datę zawarcia umowy wraz z informacjami wymienionymi w przepisie art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 1225).
7. W przypadku niedostępności określonego towaru lub czasowego jego braku, co może wydłużyć okres realizacji zamówienia, klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.
8. Towar może zostać wymieniony na identyczny jak zakupiony, bądź towar w innym kolorze lub rozmiarze. W przypadku takiej potrzeby prosimy o kontakt mailowy pod wskazany adres: sklep@voque.co. Warunkiem wymiany jest odesłanie na adres sklepu towaru nieużywanego, w oryginalnym opakowaniu oraz załączenie paragonu fiskalnego. Koszt wymiany w obie strony pokrywa kupujący.

V. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje

1. Podstawą do dochodzenia roszczeń związanych z udzieloną gwarancją lub rękojmią, z zastrzeżeniem poniższych przepisów jest przedstawienie paragonu lub wystawionej faktury, a ponadto potwierdzenie uiszczenia zapłaty za zakupiony towar oraz zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu. 
2. Użyte w regulaminie pojęcie rękojmia/reklamacja w stosunku do konsumentów rozumiane jest jako uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą poprzez formularz zwrotów i wymian znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.kiu.co/s,zwroty-i-wymiany,206.html
4. W przypadku zwrotu lub wymiany towaru należy odesłać go na adres:
Sklep Kiu
ul. Handlowa 7/14
15-399 Białystok
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany adres bądź telefonicznie.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową lub rękojmią.
8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub gwarancji i stwierdzenia, że wydany towar był zgodny z zawartą umową, Sprzedający poinformuję klienta o odmowie załatwienia żądania.
9. W ramach załatwienia reklamacji sprzedawca zwraca kupującemu koszt odesłania reklamowanego towaru. Do momentu rozpatrzenia reklamacji koszt nadania reklamowanego towaru spoczywa na kupującym.

VI. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać nadane drogą mailową.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W celu zwrotu towaru Kupujący wraz z towarem przesyła formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu towaru.
4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
5. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do czternastu dni od tej daty.
6. Sprzedający potwierdza na piśmie zwrot zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym opakowaniu, w którym nadesłano towar wraz z potwierdzeniem zakupu towaru.
7. Zwrot ceny nastąpi na rachunek wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

VII Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

VIII Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.kiu.co/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Dane podmiotu zbierającego dane:

"Kiu" ul. Lipowa 12/2, 15-427 Białystok NIP: 5422791736 ,  REGON: 200267949

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies".